Algemene voorwaarden

Op alle door Maneschijn Lifting & Rigging gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en de ter uitvoering van een en ander verrichte feitelijke- en rechtshandelingen zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Maneschijn Lifting & Rigging, 1 januari 2017 versie 1. Een exemplaar van deze voorwaarden is hieronder gratis te downloaden en wordt tevens op eerste verzoek kosteloos toegezonden. De toepasselijkheid van elke andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Algemene voorwaarden van Maneschijn Lifting & Rigging,01 januari 2017 versie 1, gevestigd te Geerdijk nader te benoemen Maneschijn

1.ALGEMEEN 1.1 Deze algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande voorwaarden alsmede de door Maneschijn eerder gedane toezeggingen.

1.2 Deze voorwaarden mogen slechts gebruikt worden door Maneschijn.

1.3 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd,tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Maneschijn schriftelijk is bevestigd.

1.4 Afspraken met Maneschijn binden Maneschijn niet,tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

1.5 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Maneschijn,van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen;een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

1.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

1.7 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Maneschijn met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Maneschijn een opdracht tot uitvoering van hijs-,transportwerkzaamheden of anderszins wenst te verstrekken of verstrekt , machines door haar bemiddeling wenst te huren of huurt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

1.8 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden Maneschijn slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.9 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ´schriftelijk´, wordt een bericht per E-mail –vooropgesteld dat deze E-mail met een zogenaamd niet automatisch verzonden ´reply´is bevestigd – hieraan gelijkgesteld.

2.OFFERTES

2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Maneschijn is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

2.2 Alle door Maneschijn opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, parkeer-,tolgelden e.d., tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de door Maneschijn opgegeven prijzen exclusief reisuren en –kosten; deze wordt opdrachtgever gescheiden in rekening gebracht volgens afspraak. Bij offshore werkzaamheden en bij werkzaamheden die buiten Nederland uitgevoerd dienen te worden zijn alle reis- en verblijfkosten dient opdrachtgever voor rekening van opdrachtgever. Bij werkzaamheden buiten Nederland dient opdrachtgever vóór vertrek de tickets voor de terugreis aan Maneschijn ter beschikking te stellen.

2.4 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden uren.

2.5 Tenzij uitdrukkelijk anders staat aangegeven dient opdrachtgever zelf zorg te dragen van het te bedienen materieel. Door Maneschijn wordt slechts voor het te bedienen werktuig of voertuig deskundige personen geleverd.

2.6 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Maneschijn gerechtigd zijn om sinds de totstandkoming van een overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van lasten en heffingen en belastingen, evenals wisselkoersen, welke voor Maneschijn kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.

3.OPDRACHTEN

3.1 Een gegeven opdracht bindt de opdrachtgever. Maneschijn is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Maneschijn kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2 Door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Maneschijn ter kennis zijn gebracht.

3.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, bv. bij vorst, harde wind of opschorting van werkzaamheden is hij gehouden Maneschijn min. 5 werkdagen door te betalen. Indien het Maneschijn lukt om de gereserveerde werkuren gedurende de gehele of een gedeelte van de gereserveerde periode aan derden te verkopen, zal Maneschijn de opdrachtgever hierin tegemoet komen. Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden Maneschijn eerst na schriftelijke acceptatie.

3.4 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

3.5 Verzekering van materieel en last, alsmede van de aan het uitvoeren van de opdracht verbonden risico’s zowel voor de opdrachtgever als derden, arbeidsongeschiktheid en letselschade daaronder begrepen, dient door opdrachtgever voor zijn rekening te worden afgesloten.

4.UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de uitvoering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden in overeenstemming met het bepaalde bij het hoofdstuk “betaling”.

4.2 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Maneschijn, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5

4.3 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen extra gemaakte werkuren en/of andere extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

4.4 Overeengekomen termijnen gelden slechts voor zover de voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken , op de overeengekomen tijd aan Maneschijn worden verstrekt. En de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht. Bij niet-tijdige levering door de opdrachtgever is Maneschijn gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen.

4.5 Opdrachtgever is gehouden de verplichtingen in de Arbo-wetgeving strikt na te komen en kan Maneschijn nimmer verplichten tot werkzaamheden in strijd met deze Arbo-wetgeving.

4.6 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Maneschijn voortvloeiende verplichtingen niet stipt nakomt, heeft Maneschijn het recht de nakoming van alle verplichtingen ten opzichte van de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Wat door opdrachtgever aan Maneschijn verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

4.7 Maneschijn is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden, indien dat naar de mening van Maneschijn een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht niet in de weg staat.

4.8 Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens Maneschijn bij of voor opdrachtgever te werk gestelde personen, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van €1.000,–, voor elke overtreding, per week dat de overtreding voortduurt.

4.9 Indien Maneschijn materieel van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd dit onder zich te houden totdat alle kosten die Maneschijn gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op ander materiaal van de opdrachtgever, geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Maneschijn ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

4.10 Maneschijn verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

4.11 Indien Maneschijn voor uitvoering van de opdracht gebruik moet maken van aanwezige voorzieningen, materiaal en materieel, dient opdrachtgever er zorg voor te dragen dat deze voorzieningen, materiaal en materieel volgens de daarvoor geldende voorschriften binnen de voorgeschreven periode zijn goedgekeurd.

5.KLACHTEN EN GARANTIE

5.1 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen 5 werkdagen na uitvoering van de opdracht mogelijk.

5.2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

5.3 Opdrachtgever zal alle door Maneschijn voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door Maneschijn in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

5.4 Indien Maneschijn een gebrek aan de geleverde prestatie aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de overeengekomen prijs te verlenen.

5.5 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Maneschijn niet; in het bijzonder zal Maneschijn in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.

5.6 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.

5.7 Voor door derden door bemiddeling van Maneschijn geleverde zaken is Maneschijn nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de leverancier van de geleverde zaken verstrekte garantie.

6.AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Maneschijn draagt geen aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een vergoeding voor directe schade die echter meer bedragen dan een bedrag ad € 4000,00.

6.2 Maneschijn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijf- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.

6.3 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst direct voortvloeiende verplichting.

6.4 Maneschijn verplicht zich de door opdrachtgever ter verwerking geleverde materialen, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt.

6.5 Bij verhuur is Maneschijn nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolg van stilstand, storing of slecht functioneren van het gehuurde of gedeelten daarvan, dan wel schade ontstaan door diensten van bedienende personen ter beschikking gesteld door Maneschijn, behalve in geval van – door opdrachtgever te bewijzen- opzet of grove schuld van Maneschijn. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Maneschijn verder gaan dan het opnieuw ter beschikking stellen van apparatuur en eventueel bedienend personeel.

6.6 Voor onjuistheden in de opgave van rechten, kosten en onkosten door derden aan Maneschijn of voor wijziging daarvan, is Maneschijn niet aansprakelijk; eventuele (na)vorderingen,welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever.

6.7 Adviezen worden door Maneschijn naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

6.8 Indien door of namens opdrachtgever of voor hem werkende derden aan Maneschijn assistentie wordt gevraagd voor het uitvoeren van werkzaamheden die niet uitdrukkelijk tevoren schriftelijk zijn overeengekomen, aanvaardt Maneschijn geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze van uitvoering, noch voor de gevolgen daarvan.

7.OPSCHORTING EN BEËINDIGING OPDRACHT

7.1 Maneschijn is gerechtigd de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten indien:

  1. de weersomstandigheden, zoals onder andere, zware wind en vorst, het Maneschijn onmogelijk maken om zijn werkzaamheden uit te voeren, een en ander ter beoordeling van Maneschijn.
  2. Maneschijn bij het uitvoeren van de opdracht dreigt te worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen .
  3. Het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de opdracht dient te worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen:
  4. Indien de facturen niet binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn voldaan :
  5. Indien de opdrachtgever niet terstond voldoet aan een verzoek tot gehele of gedeeltelijke betaling vooraf of een verzoek tot zekerheidsstelling. Gedurende de duur van de opschorting zal: – 3.3 van toepassing zijn, tot 5 werkdagen na opschorting. – waarna 7.1 sub a van kracht wordt en 70% van het tarief verschuldigd is totdat de opdracht verder kan worden uitgevoerd. – In de gevallen van sub. b tot en met e zal het overeengekomen tarief onverminderd verschuldigd zijn totdat de overeengekomen opdracht worden uitgevoerd.

7.2 Indien de opgeschorte werkzaamheden niet binnen 24 uur na aanvang van de opschorting worden hervat, is Maneschijn gerechtigd de opdracht onmiddellijk tussentijds te beëindigen zonder deswege tot enigerlei schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn.

7.3 Maneschijn kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindiging indien opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever de wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen . Maneschijn zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schade vergoeding zijn gehouden

8.BETALING

8.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een week of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Maneschijn daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. Maneschijn is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

8.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige zonder enige aftrek in euro.

8.3 Indien in een langere kredietgeving dan dertig dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 2% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voor zover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

8.4 Indien kredietgeving ten onrechte wordt genomen, kan door Maneschijn een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

8.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Maneschijn moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van €150, –.

9.GESCHILLEN

9.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

9.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Maneschijn is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing

9.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

10.SLOTBEPALINGEN

10.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Maneschijn.